Privatumo politika

Atnaujinta 2024 balandžio 01 d.

1. BENDRA INFORMACIJA 

UAB „Hostline“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomoje interneto svetainėje www.hostline.lt (toliau – Svetainė), arba kitu būdu pateikiant asmens duomenis Bendrovei. Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat kokios yra Jūsų teisės. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis. 

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. 

Duomenų valdytojo rekvizitai: 

Pavadinimas: UAB Hostline 

Buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 42a, 02189 Vilnius, Lietuvos Respublika 

Tel. Nr.: +370 700 22899 

El. pašto adresas: info@hostline.lt 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Svetainėje arba kitu būdu pateikdami asmens duomenis Bendrovei, Jūs sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Naudodamiesi Svetaine, arba kitu būdu pateikdami asmens duomenis Bendrovei, Jūs teisiškai įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs neturėtumėte teikti savo asmens duomenų Bendrovei. 

Patvirtiname, kad Bendrovė tvarkys Jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Reglamentą (ES) Nr. 2016/679 (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, toliau – BDAR) ir kitus galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus bei kompetentingų institucijų nurodymų. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžiamos BDAR. 

2. ASMENS DUOMENYS 

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Atskiros informacijos dalys, kurios kartu taip pat gali padėti nustatyti konkretaus asmens tapatybę, taip pat sudaro asmens duomenis. 

Prašome nesiųsti Bendrovei jokių asmens duomenų, ypač jautrių asmens duomenų, jei nenorite, kad tokia informacija būtų kaip nors naudojama. 

Svetaine naudotis bei asmens duomenis Bendrovei teikti gali ne jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys. Jei Jums yra ne mažiau nei 14, bet ne daugiau nei 18 metų, prašome kartu su vienu iš tėvų ar globėjų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad ją suprastumėte ir jos laikytumėtės. 

Bendrovė nerenka jaunesnių nei 14 metų amžiaus asmenų asmens duomenų, tad jeigu Jums nėra 14 metų, Jūs neturėtumėte naudotis Svetaine  ir (ar) teikti Bendrovei savo asmens duomenų. 

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKA BENDROVĖ? 

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais: 

3.1. DARBUOTOJŲ ATRANKA 

TikslasKandidatų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje, asmens duomenų tvarkymas. 
Duomenų subjektaiKandidatai norintys dirbti Bendrovėje. 
Asmens duomenys– vardas ir pavardė; 
– el. pašto adresas; 
– telefono numeris; 
– mūsų susirašinėjimo tekstas; 
– socialinio tinklo LinkedIn paskyra ir joje pateikta informacija tiek, kiek to reikia norint nustatyti kandidato tinkamumą konkrečioms pareigoms; 
– informacija apie Jūsų išsilavinimą (kvalifikaciją), darbo patirtį, užsienio kalbų mokėjimą ir kita informacija, kurią suteikiate savo gyvenimo aprašyme ir (arba) kituose dokumentuose. 
Teisinis pagrindasAsmens duomenis tvarkome turėdami teisėtą interesą rasti naujų darbuotojų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) ir siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu iki sudarant darbo sutartį su Jumis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). 

Tuo atveju jei nepateiksite šiame punkte nurodytų duomenų, Jūs, deja, negalėsite dalyvauti atrankoje ir sudaryti darbo sutarties su Bendrove. 
SaugojimasJūsų asmens duomenys saugomi atrankos į konkrečias pareigas laikotarpiu ir dar 6 mėnesius po atrankos pabaigos, nebent susitariama / duomenų subjektas sutinka su ilgesniu laikotarpiu. 

3.2. SOCIALINIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMAS 

TikslasBendrovės socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) paskyrų tvarkymas ir valdymas ir komunikacija su socialinių tinklų naudotojais. 
Duomenų subjektaiSocialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) vartotojai, komunikuojantys su Bendrovės paskyromis. 
Asmens duomenys– profilio socialiniame tinkle pavadinimas; 
– profilio nuotrauka; 
– vieši komentarai bei kitokios – interakcijos su Bendrovės socialinių tinklų paskyromis; 
– Jūsų užklausų tema ir tekstas, jei tokių būtų. 
Teisinis pagrindasMūsų teisėtas interesas bendrauti su mūsų socialinių tinklų naudotojais mūsų paskyrose (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 
SaugojimasAtsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neadministruoja aukščiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytus socialinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose: 
 
Facebook ir Instagram: Facebook Data Policy
LinkedIn: LinkedIn Privacy Policy
YouTube: YouTube Privacy Policy

3.3. UŽKLAUSOS 

TikslasJūsų užklausų, kurias Bendrovei pateikiate el. paštu, telefonu arba naudodami Svetainėje esančias formas ar funkcijas, administravimas. 
Duomenų subjektaiAsmenys, teikiantys užklausas Bendrovei el. paštu, telefonu arba naudodami Svetainėje esančias formas ar funkcijas (pavyzdžiui, dėl prekių kokybės). 
Asmens duomenys– vardas ir pavardė; 
– atstovaujama organizacija; 
– el. pašto adresas; 
– telefono numeris; 
– užklausos tema ir tekstas. 

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta. 
Teisinis pagrindasJūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas); 
sutarties su Jumis sudarymas (arba jei reikia – veiksmai, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant sutartį) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); 
mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią ir išsamią informaciją apie mūsų paslaugas ir veiklą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 
SaugojimasDuomenys saugomi 2 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką. 
Jums nesuteikus savo asmens duomenų, mes galime nesugebėti tinkamai išnagrinėti Jūsų užklausos ir suteikti Jums prašomos informacijos. 

3.4. TEISINIŲ REIKALAVIMŲ UŽTIKRINIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS 

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pavyzdžiui, pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo). 

4. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? 

Bendrovė gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), teikiančiomis Bendrovei paslaugas ir veikiančiomis jos vardu (pvz., bendrovėmis, teikiančiomis rinkodaros / reklamos paslaugas, bendrovėmis, teikiančiomis duomenų centrų paslaugas, IT paslaugų teikėjais, apskaitos paslaugų teikėjais ir pan.). Bendrovė užtikrina, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas tik pagal teisėtus Bendrovės nurodymus ir vadovaujantis BDAR ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais, o asmens duomenys joms būtų perduoti tik tada ir tik tiek, kiek būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams. 

Bendrovė gali dalintis asmens duomenimis su tokių kategorijų trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ar atskirais duomenų valdytojais), kai būtina: 

 • teismais, arbitrais, tarpininkais, priešingomis šalimis ir jų advokatais (jei to reikia teismo proceso tikslais); 
 • policija, teisėsaugos institucijomis, mokesčių inspekcijomis, kitomis valstybinėmis ar savivaldos institucijomis (jei to aiškiai reikalauja atitinkami teisės aktai) arba kitais asmenimis, vykdančiais oficialias jiems skirtas pareigas (pavyzdžiui, notarais, skolų išieškojimo bendrovėmis); 
 • kitokiais profesiniais konsultantais, pavyzdžiui, advokatais, konsultantais, auditoriais arba buhalteriais (jei to reikia mūsų teisėtiems interesams apsaugoti); 
 • paslaugų tiekėjais, teikiančiais informacinių technologijų, debesų kompiuterijos ir sistemų administravimo paslaugas, rinkodaros, apskaitos, pašto arba kurjerių ir kitokias paslaugas – tik tiek, kiek reikia tinkamam paslaugų suteikimui; 
 • kitais tos pačios įmonių grupės subjektais, jei to reikia teikiant ataskaitas apie įmonės veiklą, klientus, apskaitą, verslo reorganizavimo ar grupės restruktūrizavimo kontekste, naudojamų sistemų palaikymui ir duomenų talpinimui; 
 • kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis, tik jei to reikia siekiant užtikrinti didžiausią Jums teikiamų paslaugų efektyvumą. 

Taip pat Bendrovė gali dalytis asmens duomenimis vykdydamas verslo sandorius, t. y. : i) jei atliekamas finansinis ar teisinis auditas (due diligence) arba kai atliekamas kitas Bendrovės patikrinimas – su minėtą auditą / patikrinimą atliekančiais asmenimis; ii) jei Bendrovės įmonės akcijas (bet kurią jų dalį) arba Bendrovę kaip verslą (bet kurią jo dalį) ketinama perleisti – su potencialiais įgijėjais (jų atstovais), (iii) reorganizavimo, sujungimo, prijungimo, bendros įmonės ar verslo įsteigimo atveju (taip pat jei tai susiję su bankrotu ar kita panašia procedūra). Šiuo atveju Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumo išsaugojimą. 

Trečiosios šalys. Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei tai yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, pavyzdžiui, sprendimas dėl tinkamumo arba standartinių sutarčių sąlygos. Bendrovė deda visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus pirmiau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.  

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS 

Bendrovė įgyvendina tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų. 

Nors Bendrovė siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad Bendrovė negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos saugumo, kadangi šiomis dienomis nė vienas duomenų perdavimo arba saugojimo metodas nėra 100 proc. saugus. 

6. JŪSŲ TEISĖS 

Jūs turite šias teises, susijusias su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: 

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis 

Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais. 

Jūs taip pat turite teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. 

Be to, tai Jūs turite teisę gauti mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas Jūsų prašomas kopijas mes turime teisę imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines išlaidas. 

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis 

Jūs turite teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis. 

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) 

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 straipsnyje nustatytiems pagrindams. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos pirmiau nurodytų atvejų išimtys, kai duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime. 

Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą 

Jūsų turite teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų (arba sustabdytų) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu: 

 • Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas; 
 • Tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; 
 • Mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 
 • Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys. 

Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso. 

Teisė į duomenų perkeliamumą 

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu: 

 • duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir 
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

Taip pat turite teisę reikalauti, kad Bendrovė perduotų Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma. 

Teisė nesutikti 

Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba dėl Bendrovės teisėto intereso. 

Tokiu atveju Bendrovė Jūsų asmens duomenų nebetvarkys, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus. 

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu ir jie šiuo tikslu bus nebetvarkomi. 

Teisė atšaukti sutikimą 

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai 

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, Jūs turite teisę pateikti skundą ES valstybės narės, kurioje yra Jūsų nuolatinė buveinė, darbo vieta arba vieta, kurioje buvo įvykdytas tariamas pažeidimas, priežiūros institucijai. 

Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/. 

Iki pateikiant skundą atitinkamai priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą. 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, išsiųskite rašytinį prašymą adresu info@hostline.lt. Bendrovė Jūsų prašymą išnagrinės per 30 dienų. Jeigu prašymas yra labai sudėtingas arba yra gautas labai didelis prašymų skaičius, šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų. Tokiu atveju per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo pranešime Jums apie pratęstą terminą ir tokio pratęsimo priežastis. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir suteikti Jums galimybę pasinaudoti savo teisėmis, Bendrovė turi teisę prašyti pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti Jūsų tapatybę. 

7. PAKEITIMAI 

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Svetainėje. Esant esminiams Privatumo politikos pakeitimams, Bendrovė apie juos informuos atskirai. Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2024 04 01d.

8. ATSAKOMYBĖ 

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiajai šaliai priklausančius, jos skelbiamus ir tvarkomus tinklalapius, pavyzdžiui, socialinius tinklus. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių tinklalapių tikslumą ar patikimumą. Jei turėtumėte klausimų apie tai, kaip tokios kitos šalys, su kuriomis bendraujate, naudoja Jūsų asmens duomenis, rekomenduotume susipažinti su jų privatumo dokumentais. 

9. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

Svetainė, jose esanti medžiaga, jų kodas, dizainas, Svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, verslo pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Svetaine, ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso Bendrovei, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su Bendrovės partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų. 

Be aiškaus Bendrovės leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Svetainėje arba esančios medžiagos arba jų kodo arba bet kokios jų dalies, taip pat jų pagrindu kurti jokių išvestinių kūrinių. 

SLAPUKŲ POLITIKA 

1. BENDRA INFORMACIJA 

UAB „Hostline“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė) šia politika (toliau – Slapukų politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas Bendrovei naudojant slapukus (angl. cookies) jos valdomoje interneto svetainėje www.hostline.lt  (toliau – Svetainė). Slapukų politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. 

2. KAS YRA SLAPUKAI? 

Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų įvesti pakartotinai. 

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir sesijos. Sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. 

Be to, slapukai gali būti naudojami šiais tikslais: 

 • Būtinieji slapukai. Šie slapukai yra būtini tinkamai Svetainės veikimui, todėl jais surinktus asmens duomenis mes tvarkome mūsų teisėto intereso užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą pagrindu. 
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai išsaugo informaciją apie Jūsų pasirinktas nuostatas Svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų asmeninius interesus. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Šiais slapukais surinktų duomenų tvarkymo pagrindas — Svetainės lankytojo sutikimas. 
 • Statistiniai / analitiniai slapukai. Šie slapukai skirti rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie Svetainės struktūrą, rinkodaros akcijų duomenis, taip pat informaciją apie lankytojų skaičių, Svetainėje praleistą laiką, naudotojų grupes ir paieškos įrankius. Informacija naudojama analitiniais tikslais, siekiant išsiaiškinti, ar Svetainės lankytojai domisi Svetainės funkcionalumu bei jos funkcionalumo ir patogumo pagerinimo galimybėmis. Kai kuriais atvejais Svetainėje naudojamus analitinius slapukus Bendrovės nustatyta tvarka ir tik nurodytais tikslais valdo trečiosios šalys, pavyzdžiui, Google Analytics. Tokie slapukai yra vadinami trečiųjų šalių slapukais. Šiais slapukais surinktų duomenų tvarkymo pagrindas — Svetainės lankytojo sutikimas. 

3. KOKIE SLAPUKAI NAUDOJAMI SVETAINĖJE? 

Bendrovė Svetainėje adresu www.hostline.lt naudoja toliau nurodytus slapukus. Būtinieji slapukai pradeda veikti iš karto atidarius Svetainę, o nebūtinieji – Jums išreiškus sutikimą juos priimti:


4. KAIP PASIRINKTI IR PAKEISTI SLAPUKŲ NAUDOJIMO TVARKĄ? 

 

Slapukų nustatymus pagal kategorijas galite pasirinkti pirmą kartą įsijungę Svetainę slapukų juostoje. Bendrovė informuoja jus, kad galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje saugomus slapukus, o daugelyje naršyklių galite pasirinkti slapukų neišsaugoti. Pirma, galite ištrinti visus Jūsų prietaise jau esančius slapukus, išvalydami Jūsų naršyklės naršymo istoriją. Tokiu būdu bus pašalinti visi visų Jūsų aplankytų tinklalapių slapukai. Tačiau žinokite, kad Jūs galite prarasti ir dalį išsaugotos informacijos (pvz., išsaugotus prisijungimo duomenis, tinklalapiuose naudojamus pasirinkimus). Prašome nepamiršti, kad išjungę slapukus galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, būtinų tam, kad Tinklalapis tinkamai veiktų. Jei Jums reikia daugiau informacijos, aplankykite tinklalapį http://www.aboutcookies.org. Šiame tinklalapyje rasite išsamią, nepriklausomų ekspertų parengtą informaciją apie tai, kaip savo tinklalapyje galite išjungti slapukus ir kaip galite pašalinti tuos slapukus, kurie jau yra saugomi Jūsų kompiuteryje. Norėdami pašalinti slapukus savo mobiliajame telefone, atitinkamos informacijos turėtumėte ieškoti telefono vartotojo instrukcijose.